Tora loves Shiro.

But Shiro hates Tora.

<      top